Search This Blog

Sunday, December 11, 2011

Sree Gurubhyo namaha, Harihi Om


   1. Ganaanaam Twam Ganapathi Gam Havaamahe
    Kavim Kaveenaam Upamasra Vastamam
    Jyeshta Raajam Brahmanaam Brahmanaspatha
    Aanashrunvanna Oothibhi Seedha Saadanam

OM Shre Maha Ganapatheye Namah
   1. Guru Brahma


Guru brahma Gurur Vishnu Guru devo maheswaraha
Guru saakshaat para brahma tasmai sree gurave namaha

   1. Shuklam Bharatharam

Shuklam bharatharam vishnum sasi varnam chathurbhujam
prasanna vadhanam dhyayeth sarva vighnopashanthaye
   1. Shubham Bhavathu

Shubham bhavathu kalyanam
Ayurarogya vardhanam
Mama shathru vinasaya
Deepa rajave namaha

No comments:

Post a Comment