Search This Blog

Sunday, December 11, 2011

Prabhata Shlokam

Karagre Vasate Lakshmi


Kara Mule Saraswathi


Kara Madhye Tu Govindah


Prabate Kara Darshanam

No comments:

Post a Comment